هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی

بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی بر ریزساختار و سختی غلتک های چدنی مورد استفاده در نورد گرم ورق با استفاده از مدل سازی نرم افزار متلب

چکیده :

غلتک های چدنی یکی از متداولترین و پرمصرف ترین غلتک های بکار رفته در خطوط نورد می باشند. در پژوهش حاضر تأثیر
ترکیب شیمیایی از طریق مدل سازی متلب، بر سختی غلتک های چدنی استند سه غلتکه نورد ورق مورد بررسی قرار گرفته
است. از آنجایی که موضوع اساسی در غلتک های چدنی با گرافیت کروی دستیابی به مقدار بهینه از کاربید و گرافیت کروی در
تقابل با یکدیگر می باشد لذا از طریق تغییر مقدار عناصر مشارکت کننده در آنالیز شیمیایی نهایی، دستیابی به مقدار مناسب
سختی در خط نورد متناسب با استند بکارگیری آن را می توان انتظار داشت. در این پژوهش داده های مربوط به آنالیز و
ساختار متالوگرافی نمونه های بدست آمده از 30 غلتک چدنی مورد استفاده در استند سه غلتکه نورد ورق که به روش
استاتیک تک لایه ریخته گری شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده مطابق با مدل سازی داده های
بدست آمده در نرم افزار MATLAB و بررسی ساختار از طریق نرم افزار MIP حاکی از آن است که با افزایش مقدار Ni ،
افزایش C*Cr و افزایش C/Si ، افزایش سختی بهینه در کنار گرافیت زایی متناسب در غلتک های چدنی را می توان انتظار
داشت.