ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی iMAT 2017
بررسی تأثیر جنس قالب ریخته گري ثقلی بر خواص و ریزساختار فولاد پرکربن.

چکیده :

یکی از روش هاي مطلوب و بهینه جهت تولید انواع غلتک و رینگ هاي مورد استفاده در خطوط نورد، ریخته گري
می باشد که در حالت کلی به دو روش اصلی ریخته گري گریز از مرکز و ریخته گري ثقلی انجام می شود. در این
پژوهش ریخته گري رینگ ها از طریق روش ثقلی صورت گرفت و همچنین کلیه عوامل تأثیرگذار اعم از آنالیز،
دماي ریخته گري و ضخامت قالب ها یکسان در نظر گرفته شد. در ادامه جهت بررسی تأثیر جنس قالب بر کیفیت
محصول ریخته گري پارامتر متغیر، جنس قالب ریخته گري می باشد . نمونه ها در مقیاس صنعتی به روش ثقلی و
در قالب هاي با جنس فلزي و ماسه اي ریخته گري شدند. سپس نمونه ها بصورت مشابه تحت سیکل عملیات
حرارتی قرار گرفتند. آزمون هاي سختی سنجی، بررسی ریزساختار و آزمون سایش براي مقایسه دو روش استفاده
شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد ساختار رینگ هاي ریخته گري شده در قالب ثابت ماسه اي نسبت
به قالب ثابت فلزي مقاومت به سایش بالاتر و سختی بالاتري دارند.