بررسی تأثیر روش ریخته گري بر خواص و ریزساختار رینگ فولاد پرکربن مورد استفاده
در نورد تیرآهن.

فرهاد منفردي1 ، علی اکبر عباسیان آرانی2 ، مریم کمائی3
1-کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیرعامل، شرکت ایران غلتک
2-عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
3-کارشناس مهندسی مواد، واحد تحقیق و توسعه، شرکت ایران غلتک

چکیده :

ریخته گري یکی از روش هاي مطلوب جهت تولید رینگ و غلتک هاي مورد استفاده در خطوط نورد
می باشد که به دو روش اصلی ریخته گري ثقلی و ریخته گري گریز از مرکز انجام می شود. در این
پژوهش، ریخته گري رینگ با هر دو روش و در شرایطی که سایر عوامل یکسان بود، انجام شد. نمونه ها
در مقیاس صنعتی و در قالب ثابت فلزي و به موازات آن در دستگاه گریز از مرکز افقی ریخته گري شدند.
سپس نمونه ها بصورت مشابه تحت سیکل عملیات حرارتی قرار گرفتند. آزمون هاي سختی سنجی، پراش
پرتو ایکس، بررسی ریزساختار و آنالیز تصویري براي مقایسه دو روش استفاده شد. بر اساس نتایج به
دست آمده مشخص شد ساختار رینگ هاي ریخته گري شده در دستگاه گریز از مرکز نسبت به
رینگ هاي مشابه ریخته گري شده در قالب ثابت فلزي یکنواخت تر بوده و سختی بالاتري دارند.