هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی

بر روند افزایش کارکرد غلتک هاي پشتیبان Ni,Cr,C بررسی تأثیر عناصر نورد گرم ورق.

چکیده:

یکی از متداولترین روش هاي تولید غلتک هاي مورد استفاده در خطوط نورد، روش ریخته گري می باشد که بسته
به شرایط کارکرد و تناژ غلتک به روش هاي ثقلی، گریز از مرکز افقی – عمودي و گریز از مرکز عمودي محض انجام
می شود. آنالیز بکار رفته در تولید این غلتک ها محدوده ي وسیعی از چدن ها و فولادهاي آلیاژي را در برمی گیرد.
در پژوهش حاضر ریخته گري غلتک پشتیبان نورد گرم ورق به روش ثقلی و با تغییر طیف آنالیز بکار رفته مورد
بررسی قرار گرفته است. نمونه ها در مقیاس صنعتی و در قالب ثابت فلزي ریخته گري شدند سپس نمونه هاي
مربوط به هر گروه تحت سیکل عملیات حرارتی قرار گرفتند. آزمون سختی سنجی قبل و بعد از کارکرد در خطوط
نورد و همچنین بررسی ریز ساختار براي مقایسه نمونه هاي مربوط به گروه هاي آنالیزي متفاوت صورت گرفت.
نتایج حاکی از آن است که با کاهش مقدار عناصر پایدارکننده آستنیت در آنالیز غلتک هاي پشتیبان بجهت کاهش
مقدار آستنیت باقی مانده شاهد بهبود کارکرد غلتک در خط نورد می باشیم بطوریکه طی گزارشات بدست آمده از
محل مصرف این غلتک ها، کارکرد این غلتک ها به میزان 100 % متوسط کارکرد پیشین افزایش یافته است.