بر ریزساختار و رفتار سایشی فولاد پرکربن مورد استفاده در Ni, Cr تأثیر عناصر آلیاژي رینگ هاي نورد گرم مقاطع.

چکیده :

یکی از روش هاي افزایش کارکرد رینگ هاي مورد استفاده در خط نورد تیرآهن افزایش عناصر آلیاژي
مؤثر در بهبود سختی و مقاومت در برابر سایش می باشد به موازات این رویه جهت دستیابی به کارکرد
مطلوب اتخاذ سیکل عملیات حرارتی مناسب از دیگر موارد مهم در این روند می باشد. در پژوهش
حاضر رینگ هاي فولادي به روش گریز از مرکز افقی و در شرایط متغیر بودن ترکیب شیمیایی در
مقیاس صنعتی ریخته گري شدند. سپس نمونه ها بصورت مشابه تحت سیکل عملیات حرارتی قرار
گرفتند. آزمون هاي میکرو سختی سنجی، سایش رفت و برگشتی در دماي بالا، مقایسه ریزساختار و
آنالیز تصویري جهت بررسی تأثیر عناصر آلیاژي مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده
می توان ضمن کاهش سختی زمینه، افزایش سختی کاربیدها را فراهم Cr مشخص شد با افزایش عنصر
آورد که کلیه پارامترهاي سایش و راندمان تحت اثر این مطلب بهبود می یابد.