آدرس :

كاشان ـ ميدان وليعصر ـ كيلومتر 5 جاده نصر آبادـ شهرك صنعتي كويرـ شركت ايران غلتك .

راه های ارتباط :

تلفن ها :
7009 الی 55587001 (31 98+)
مدیر بازرگانی :9132048985 (98+)
55587004 (31 98+)