آدرس :

كاشان ـ ميدان وليعصر ـ كيلومتر 5 جاده نصر آبادـ شهرك صنعتي كويرـ شركت ايران غلتك .

راه های ارتباط :

تلفن ها :
55545480 -55548569 -55548653 – 55541400 (31 98+)
55541400 (31 98+)