نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلی
عباس اخلاقیانمدیر عامل031-55541081203
فرهاد منفردیمدیر بازرگانی031-55545481241
مسعود خاری زادهسرپرست سفارشات و فروش031-55540874216
محمد حسین ادبیسرپرست خرید031-55540874219