نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلی
عباس اخلاقیانمدیر عامل031-55587003203
فرهاد منفردیمدیر بازرگانی031-55587006
09132048985
241
مسعود خاری زادهسرپرست سفارشات و فروش031-55587001216
محمد حسین ادبیسرپرست خرید031-55587001219